Νομοθεσία

Η Αστική – Μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ” [ΔΑΝΑΕΚΚ] λειτουργεί και οργανώνει το πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ με έδρα τη Ρόδο.

Nόμος 4819/2021

Η Αστική – Μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ” [ΔΑΝΑΕΚΚ] λειτουργεί και οργανώνει το πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ με έδρα τη Ρόδο. Ως ΣΣΕΔ εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και υπάγεται υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Nόμος 1650/1986

Για την προστασία του περιβάλλοντος

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τωναποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές κλπ.