Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ

Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.

Διαχειριστές Συστήματος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι είναι οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Οι συμμετέχοντες διαχειριστές στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι εργολαβικές εταιρείες, μηχανικοί και μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

ποσότητες Αποβλήτων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι είναι οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Οι συμμετέχοντες διαχειριστές στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι εργολαβικές εταιρείες, μηχανικοί και μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Εξερχόμενα υλικά

Τα εξερχόμενα υλικά αναμένεται να αποτελούνται από τα εξής ρεύματα με τα αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου των εισερχομένων:

  • 20% των εισερχομένων αποτελούν πλαστικά, γυαλί, μέταλλα κλπ.
  • Η μέση ετήσια ποσότητα αποβλήτων από κατεδαφίσεις: 6.273 τόνοι
  • Η μέση ετήσια ποσότητα του συνόλου των αποβλήτων: 55.828 τόνοι

Διαδικάσία Εναλλακτικής Διαχείρισης

Τα εξερχόμενα υλικά αναμένεται να αποτελούνται από τα εξής ρεύματα με τα αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου των εισερχομένων:

«Άρθρο 7 ΚΥΑ 36259/2010 Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ

  1. Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται:

α) κατά το σχεδιασμό ενός έργου να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών.

β) σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών και κατασκευαστές προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις οικοδομικές εργασίες, να περιορίσουν τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στα εν λόγω προϊόντα, προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωση τους στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.

γ) σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών, τους κατασκευαστές προϊόντων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες και τους ιδιοκτήτες, να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα έργα προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά

δ) να συνάπτουν συμφωνία με τους διακινητές των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές για επιστροφή των πλεοναζόντων υλικών που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

  1. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητα τους, παρέχοντας πληροφορίες του λάχιστον για

. το όνομα και τη Διεύθυνση του διαχειριστή

. τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων

. τον κύριο του έργου

. τη συνολική ποσότητα κατ` όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου

. τις ποσότητες κ.ο ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθούν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

. εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το διαχειριστή

. εκτίμηση της ποσότητας των υλικών που θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση – αξιοποίηση

. εκτίμηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονομική ταφή

. επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του διαχειριστή με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα συνεργασθεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

  1. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ:

α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα:

α.1) Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους κλπ.

α.2) Για να εξασφαλίζεται ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 2939/01 και την παρούσα απόφαση, ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων.

α.3) Ο διαχειριστής εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, τη Δ/νση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήματος.

α.4) Εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.

α.5) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλεται η εφαρμογή του εδαφίου

α.2, για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.

β) Ως προς τα δημόσια έργα:

β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα:

– είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

– είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου

β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δημόσια έργα:

– είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

– είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου

β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος άρθρου.

  1. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της παρ. 3, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία.
  2. Οι υποχρεώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 3, θα εφαρμόζονται σταδιακά με την έγκριση και έναρξη λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν καλύψει όλες τις περιοχές της επικράτειας μέχρι 1 Ιανουαρίου 2014.»

Τιμοκατάλογος του Συστήματος ανά ΕΚΑ

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΕΚΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΚΑ (€/t) χωρίς ΦΠΑ
17 05 04Χώματα και πέτρες άλλα απο τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 033,88
17 03 02Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 018,93
17 01 01Σκυρόδεμα13,27
17 01 07Μείγματα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημεί 17 01 0619,80