Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Για πολίτες.

Σύμφωνα με το άρθρο 24§1 εδ. α’ & β’ «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτο έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.».

Η εκτεταμένη αστικοποίηση, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και ο καταναλωτισμός απειλούν το περιβάλλον. Επομένως, προκειμένου να υλοποιηθεί η Συνταγματική επιταγή απαιτείται η διαχείριση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα αξιοποίησης του περιβάλλοντος από τις μελλοντικές γενεές.

Ένα σημαντικό μέρος του περιβαλλοντικού προβλήματος αποτελούν στέρεα απόβλητα. Ως απόβλητα ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείμενο, σε οποιαδήποτε μορφή (στέρεα, υγρή) που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και ο κάτοχος του το απορρίπτει, ή προτίθεται να απορρίψει, ή υποχρεούται να απορρίψει.

Με την έντονη αστικοποίηση, επακολούθησε η αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και ταυτόχρονη αύξηση στην παραγωγή αποβλήτων που προέρχονταν από οικοδομές, ήτοι Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η αύξηση των ΑΕΚΚ δημιούργησε προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην υγεία τους και στο ίδιο το περιβάλλον.Μάλιστα, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν.) «Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση…».

Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης, οδήγησε στην απόρριψη των ΑΕΚΚ σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων καταλαμβάνοντας πολύτιμο χώρο σε αυτούς. Παράλληλα, η αδιάκριτη και μαζική απόρριψη τους δημιουργούσε και το πρόβλημα της μόλυνσης του εδάφους ή των υδάτων, καθώς κάποια από τα ΑΕΚΚ είναι τοξικά και επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραγωγής στερεών αποβλήτων, η παραγωγή των οποίων ξεπερνάει τους 1,3 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από την εποχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προχώρησε στην έκδοση πλήθους Κανονισμών, Οδηγιών και Αποφάσεων, ώστε τα κράτη – μέλη να προχωρήσουν σε ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων.

Συνεπώς, η χώρα μας εναρμονισμένη με τις κοινοτικές οδηγίες, προχώρησε σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων. Μία από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι και η υποχρέωση του διαχειριστή ΑΕΚΚ σε παράδοση των παραγομένων στερεών αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης, μέσω σύμβασης με φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Αν.

Με τον όρο«Κυκλική Οικονομία»νοείται το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης το οποίο έρχεται ως λύση στις προκλήσεις για προστασία του περιβάλλοντος που θέτουν οι νέες τεχνολογίες, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η υπερκατανάλωση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και η κλιματική κρίση. Το κυκλικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης μπορεί να έχει ουσιαστικά και άμεσα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση των οικοσυστημάτων και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Τα στάδια της κυκλικής οικονομίας ξεκινάνε με τη βελτίωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της παραγωγής των προϊόντων ώστε να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν ευκολότερα και να αποτελέσουν προϊόντα ανακύκλωσης. Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η ανακύκλωση των αποβλήτων και η εκ νέου διάθεσή τους στην αγορά.

Ο μεγάλος όγκος των ΑΕΚΚ και οι περιβαλλοντικέςσυνέπειες που επιφέρει η αδιάκριτη απόρριψή τους, διανοίγουν μεγάλο πεδίο δράσεις για τους διαχειριστές, παραγωγούς και ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας πράσινης οικονομικής ανάπτυξης.

Στην ΚΥΑ 36259/2010, προσδιορίζεται ότι Διαχειριστές είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητας τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. (Άρθρ. 8, παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010). Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών ΑΕΚΚ, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και συστήματα επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών. (Άρθρ. 8, παρ. 2.2 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010).

Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (στο εξής ΑΕΚΚ) αποτελούν μια κατηγορία στερεών αποβλήτων τα οποία προέρχονται κυρίως από δραστηριότητες κατασκευών (οικοδομών, δρόμων κλπ). Πρόκεινται για τα πιο βαριά και ογκώδη στερεά απόβλητα που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (στο εξής ΕΚΑ).

Ο όρος ΑΕΚΚ είναι γενικός και αφορά μεγάλο πλήθος υλικών. Η παραγωγή τους προκύπτει από τις εξής δραστηριότητες:

  • Απόβλητα από οικοδομικές κατασκευές / δραστηριότητες
  • Απόβλητα οδοποιίας
  • Απόβλητα κατεδαφίσεων
  • Απόβλητα εκσκαφών
  • Απόβλητα από φυσικές καταστροφές

Η χώρα μας εναρμονισμένη με τις κοινοτικές οδηγίες, προχώρησε σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελαχιστοποίηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων. Μία από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι και η υποχρέωση του διαχειριστή ΑΕΚΚ σε παράδοση των παραγομένων στερεών αποβλήτων σε μονάδες συλλογικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ)ώστε να επεξεργαστούν – ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Το ίδιο το Σύνταγμα αποτελεί τη πηγή για την εναλλακτική διαχείριση των μπαζών, καθώς το άρθρο 24 προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Στα πλαίσια της εναρμόνισης της Ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία, έχουν εκδοθεί οι νόμοι 4042/2012 και η ΚΥΑ 36259/2010 που ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ, όπως την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την καρτέλα «Σχετική νομοθεσία».

Η εναλλακτική διαχείριση περιλαμβάνει τις εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και τις εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης,

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων συγκεκριμένων άλλων προϊόντων.(άρθρο 2 ν.4819/2021)

Οι φορείς που οργανώνονται σε ατομική ή συλλογική βάση της εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό την κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες των δράσεων αυτών, για άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.(άρθρο 2 ν.4819/2021)

Τα στάδια της κυκλικής οικονομίας ξεκινάνε με τη βελτίωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της παραγωγής των προϊόντων ώστε να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν ευκολότερα και να αποτελέσουν προϊόντα ανακύκλωσης. Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η ανακύκλωση των αποβλήτων και η εκ νέου διάθεσή τους στην αγορά.

Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. (ΔΑΝΑΕΚΚ) είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)με τη μορφή Αστικής Μη – Κερδοσκοπικής Εταιρείας και δυνάμει της … απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. δραστηριοποιείται στη Ρόδο.

Ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων(ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) συνεργαζόμαστε με διαχειριστές ΑΕΚΚ (εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), μονάδες επεξεργασίας και φορείς μεταφοράς και αποθήκευσης ΑΕΚΚ στις περιοχές εμβέλειάς μας. Παράλληλα, στις δράσεις μας εντάσσεται η ενημέρωση όλων των φορέων της πολιτείας (ιδιώτες, δημόσιο, ΟΤΑ) για τα ΑΕΚΚ και η υποστήριξη και εποπτεία των συμβαλλομένων με εμάς φορέων για την ορθή διαχείριση, περισυλλογή και εναπόθεση των Αποβλήτων. Τέλος, συλλέγουμε στοιχεία για την παραγωγή, την ανακύκλωση και την εκ νέου διάθεση των ΑΕΚΚ, συντάσσοντας μελέτες για τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν.)

  • Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των παραγωγών και του κοινού.
  • Συλλογή στοιχείων και υποβολή έκθεσης στον ΕΟΑΝ
  • Έκθεση ετήσιου προγραμματισμού (για την επόμενη χρονιά) και υποβολή της στον ΕΟΑΝ
  • Οργάνωση κύκλου αποβλήτων ΑΕΚΚ για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή περιοχές

Εκτιμάται ότι μόνο το 2011 παράχθηκαν 56.249 τόνοι ΑΕΚΚ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 4% της πανελλαδικής παραγωγής για την ίδια χρονιά. Το σύνολο των παραγόμενων Αποβλήτων προοριζόταν για υγειονομική ταφή, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει η διαδικασία αυτή στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

  • Ακολουθεί πίνακας προσδιορισμού των ΑΕΚΚ και των αντίστοιχων κωδικών τους σύμφωνα με τον ΕΚΑ (2014/955/ΕΕ Απόφαση): ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 Σκυρόδεμα 17 01 02 Τουβλα 17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά 17 01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06 17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 Ξύλο 17 02 02 Γυαλί 17 02 03 Πλαστικά 17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01 17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 04 μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων τους) 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 Αργίλιο 17 04 03 Μόλυβδος 17 04 04 Ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 Κασσίτερος 17 04 07 μεικτά μέταλλα 17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες 17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες 17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10 17 05 χώματα (συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05 17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07 17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν  
17 06 04μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03
17 06 05*μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 08υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
17 08 01*υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
17 08 02υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01
17 09άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 01*απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
17 09 02*απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)
17 09 03*άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 09 04μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03
Τα απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στον κατάλογο των αποβλήτων θεωρούνται επικίνδυνα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ

Για την περισυλλογή και απομάκρυνση των ΑΕΚΚ αρμόδιοι είναι οι εκάστοτε Δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να μεταφέρουν τα μπάζα σε αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας – ανακύκλωσης. (η καθαριότητα και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς [άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος β` περίπτωση 4 ΚΔΚ]).

Για κάθε έργο από το οποίο παράγονται στερεά απόβλητα, όπως ορίζονται στον ΕΚΑ, απαιτείται σύμβαση με εγκεκριμένο φορέα ΣΣΕΔ, ώστε να λάβει χώρα η διαδικασία της εναλλακτικής διαχείρισης.

Σε περίπτωση που το σύνολο των αποβλήτων είναι λιγότερα από 500 κιλά, μπορείτε μόνοι σας να τα μεταφέρετε στον συμβεβλημένο φορέα ΣΣΕΔ. Για την μεταφορά ΑΕΚΚ άνω των 500 κιλών, θα πρέπει πρώτα να συμβληθείτε με εταιρεία μεταφοράς για να προμηθευτείτε ειδικό κάδο συλλογής και τέλος να παραληφθούν από τον φορέα ΣΣΕΔ με τον οποίο έχετε συμβληθεί.

Το κόστος διαχείρισης περιλαμβάνει αφενός τη συλλογή και τη μεταφορά (προμήθεια ειδικού κάδου, και μεταφορά στη μονάδα διαχείρισης) και αφετέρου την εισφορά που καταβάλλεται στον φορέα ΣΣΕΔ για καταγραφή, επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων.

Α. Πριν εκδοθεί η οικοδομική άδεια ή πριν εγκριθεί η εργασία, αυτός που πρόκειται να προχωρήσει στο έργο (δικαιούχος / κύριος του έργου / ανάδοχος) πρέπει να συμβληθεί με ένα εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ. Για την σύμβαση αυτή απαιτείται η συμπλήρωση του συμφωνητικού και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας παράσχουμε το συμφωνητικό και να σας βοηθήσουμε με την συμπλήρωση του ΣΔΑ.

Β.Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, γίνεται η μεταφορά των ΑΕΚΚ στη μονάδα ανακύκλωσης που συνεργάζεται με τον φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. Η μονάδα ζυγίζει τα ΑΕΚΚ που παραλαμβάνει και εκδίδει δελτίο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και παράλληλα εκδίδει αντίστοιχο τιμολόγιο.

Για να επιλέξετε μεταφορέα, πρώτα πρέπει να ανατρέξετε στον κατάλογο με τους αδειοδοτημένους μεταφορείς στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Γ.Αφού ολοκληρωθεί το έργο, παραδοθούν όλα τα παραγόμενα ΑΕΚΚ και εξοφληθούν τα εκδοθέντα τιμολόγια, παραλαμβάνετε βεβαίωση παραλαβής από τον φορέα ΣΣΕΔ την οποία προσκομίζετε στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Σε περίπτωση που το έργο δεν πραγματοποιηθεί, παρά την σύμβαση με τον φορέα ΣΣΕΔ, δεν οφείλεται τίποτα στον τελευταίο. Η σύμβαση του διαχειριστή ΣΣΕΔ με τον φορέα ΣΣΕΔ διαρκεί όσο διαρκεί και η άδεια δόμησης ή η έγκριση εργασιών.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) είναι ένα έγγραφο που συνυποβάλλεται με το συμφωνητικό που θα υπογράψετε μαζί με τον φορέα ΣΣΕΔ. Αφορά τον προϋπολογισμό των ποσοτήτων ΑΕΚΚ που θα παραχθούν από το έργο που θα εκτελεστεί. Για τη συμπλήρωση του προτείνεται η βοήθεια ενός μηχανικού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αναφορικά με τα ιδιωτικά έργα, για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης

Αποβλήτων (ΣΔΑ), εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Μετά την παράδοση της βεβαίωσης παραλαβής στις παραπάνω υπηρεσίες, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ εντός δέκα ημερών.

Εάν σε μία Περιφερειακή Ενότητα υπάρχει αδειοδοτημένος φορέας ΣΣΕΔ που συνεργάζεται με μονάδα επεξεργασίας τότε πρέπει ο διαχειριστής να συμβληθεί με τον εκάστοτε φορέα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται μονάδα εντός της Π.Ε., τότε τα ΑΕΚΚ πρέπει να αποτίθενται σε ειδικό αδειοδοτημένο χώρο

Ο μεταφορέας που μπορεί να συμβληθεί μαζί σας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για τις δραστηριότητες που αφορούν τη κατηγορία 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ),

Επί ιδιωτικών έργωνΕπί δημόσιων έργων
·        Υπογραφή συμφωνητικού με φορέα ΣΣΕΔ ·        Υποβολή ΣΔΑ στον φορέα ΣΣΕΔπριν από την έναρξη των εργασιών ·        Το ΣΔΑ υποβάλλεται και στις πολεοδομικές αρχές για την έκδοση της άδειας δόμησης ή της έγκρισης εργασιών. ·        Προσκόμιση στις πολεοδομικές υπηρεσίες εγγυητικής επιστολής.·        Υπογραφή συμφωνητικού με φορέα ΣΣΕΔ ·        Υποβολή ΣΔΑ στον φορέα ΣΣΕΔπριν από την έναρξη των εργασιών ·        Σε περίπτωση που υπάρχει ανάδοχος, ο τελευταίος συμβάλλεται με τον φορέα ΣΣΕΔ και προσκομίζει το ΣΔΑ πριν την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. ·        Σε περίπτωση απόκλισης των ποσοτήτων ΑΕΚΚ (όπως εμφανίζονται στη βεβαίωση παραλαβής) και του ΣΔΑ πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο δικαιολογείται από τον ΑΠΕ του έργου. Εάν δεν δικαιολογείται η υπηρεσία δεν πρέπει να παραλάβει το έργο.
·        Σύμβαση με αδειοδοτημένο μεταφορέα για α) προμήθεια ειδικού κάδου και β) μεταφορά των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης/ανακύκλωσης.·        Σύμβαση με αδειοδοτημένο μεταφορέα για α) προμήθεια ειδικού κάδου και β) μεταφορά των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης/ανακύκλωσης.
·        Αποπληρωμή των τιμολογίων – αποδείξεων στον φορέα ΣΣΕΔ και ταυτόχρονη παραλαβή «βεβαίωσης παραλαβής».·        Αποπληρωμή των τιμολογίων – αποδείξεων στον φορέα ΣΣΕΔ και ταυτόχρονη παραλαβή «βεβαίωσης παραλαβής».
·        Κατάθεση βεβαίωσης παράδοσης των ΑΕΚΚ από τον φορέα στις πολεοδομικές υπηρεσίες εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του έργου. ·        Παραλαβή εντός 10 ημερών της εγγυητικής επιστολής·        Κατάθεση βεβαίωσης παράδοσης των ΑΕΚΚ από τον φορέα στις πολεοδομικές υπηρεσίες εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του έργου.

Η σύμβαση συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των παραγόμενων ΑΕΚΚ είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης, εφόσον η περιοχή που γίνεται το έργο καλύπτεται από ΣΣΕΔ, επιβάλλεται χρηματική ποινή και φυλάκιση έως 2 έτη.