Διαχειριστές Συστήματος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι είναι οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Οι συμμετέχοντες διαχειριστές στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι εργολαβικές εταιρείες, μηχανικοί και μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Εισερχόμενα απόβλητα

Όπως έχει οριστεί βάσει της μεθοδολογίας, τα εισερχόμενα απόβλητα μπορεί να είναι

α) απόβλητα κατασκευών

β) απόβλητα κατεδαφίσεων

Κωδικοί ΕΚΑ Περιγραφή
17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ)
17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 01 01 Σκυρόδεμα
17 01 02 Τούβλα
17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά
17 01 07 Μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06*
17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01 Ξύλo
17 02 02 Γυαλί
17 02 03 Πλαστικό
17 03 Μείγματα βιτουμενίου, ανθρακόπισσα και άλλα προϊόντα πίσσας
17 03 02 Μείγματα Βιτουμενίου που δεν υπάγονται στην 17 03 01*
17 04 Μέταλλα (περιλαμβάνονται και τα κράματά τους)
17 04 01 Χαλκός, Μπρούτζος, ορείχαλκος
17 04 02 Αλουμίνιο
17 04 03 Μόλυβδος
17 04 04 Ψευδάργυρος
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 Κασσίτερος
17 04 07 Μίγμα υλικών
17 04 11 Καλώδια που δεν υπάγονται στην 17 04 11
17 05 Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες, και μπάζα εκσκαφών
17 05 04 Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03*
17 05 06 Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05*
17 05 08 Έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07*
17 06 Μονωτικά υλικά και κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
17 06 04 Μονωτικά υλικά που δεν αναφέρονται στις 17 06 03 και 17 06 01*
17 08 Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο
17 08 02 Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο που δεν υπάγονται στη 17 08 01*
17 09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που δεν αναφέρονται στις 17 09 01 – 17 09 02* και 17 09 03 *

Τιμοκατάλογος του συστήματος ανά ΕΚΑ (άνευ ΦΠΑ)

ΕΚΑ Περιγραφή ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΚΑ (€/t) χωρίς ΦΠΑ
17 05 04 Χώματα και πέτρες άλλα από τα
αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
3,88
17 03 02 Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01
8,93
17 01 01 Σκυρόδεμα 13,27
17 01 07 Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων
και κεραμικών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
19,80
17 08 02 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 17 08 01
21,94
17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δοκιμών κατασκευών
και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνοτναι στα σημεία 17 09 01, 17 09
02 και 17 09 03.
24,29
17 05 06 Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα
στο σημείο 17 05 05 (απόβλητα
βυθοκορήσεων)
13,27
17 02 01 / 17 04 07 κ.λπ. Καθαρές ροές ανακυκλώσιμων 4,95

Ποσότητες Αποβλήτων

Τα απόβλητα κατασκευών υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα στην Ρόδο και με την χρήση μοντέλου που έχει αναπτυχθεί στο πολυτεχνείο Κρήτης και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του όγκου των αποβλήτων με χρήση της επιφάνειας των χώρων που κατασκευάστηκαν και κατεδαφίστηκαν αντίστοιχα.

Το ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση αφορά μέσο όρο των τελευταίων 3 χρόνων που έχει καταγράψει η ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή, για το έτος 2015, 2016 και 2017.

  • Η μέση ετήσια ποσότητα αποβλήτων από κατασκευές: 49.555 τόνοι
  • Η μέση ετήσια ποσότητα αποβλήτων από κατεδαφίσεις: 6.273 τόνοι
  • Η μέση ετήσια ποσότητα του συνόλου των αποβλήτων: 55.828 τόνοι

Εξερχόμενα υλικά

Τα εξερχόμενα υλικά αναμένεται να αποτελούνται από τα εξής ρεύματα με τα αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου των εισερχομένων:

  • 20% των εισερχομένων αποτελούν πλαστικά, γυαλί, μέταλλα κλπ.
  • Η μέση ετήσια ποσότητα αποβλήτων από κατεδαφίσεις: 6.273 τόνοι
  • Η μέση ετήσια ποσότητα του συνόλου των αποβλήτων: 55.828 τόνοι

Σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.
Οι υπόχρεοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις εισάγουν στο ΗΜΑ υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ.
Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) αποσκοπεί

  • A. στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων
  • B. στην καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση και έχει υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής

Το ΗΜΑ δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εταιρειών συλλογής και μεταφοράς και εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, για κάθε κωδικό ΕΚΑ.
Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι Δήμοι, οι οποίοι εισάγουν επιπροσθέτως τους αριθμούς αδειών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων τους.
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την λειτουργία του ΗΜΑ στο wrm.ypeka.gr.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 36259/1757/E103/2010 ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις για τους διαχειριστές ΑΕΚΚ 1) ιδιωτικών και 2) δημοσίων έργων:

1. Αφού εγκριθεί η δραστηριότητα δόμησης από την αρμόδια ΥΔΟΜ, ο Κύριος του Έργου υποβάλει:

α) το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά του παρέχοντας πληροφορίες τουλάχιστον για το όνομα και τη Διεύθυνση του διαχειριστή, τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων, τον κύριο του έργου, τη συνολική ποσότητα κατ΄ όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου, τις ποσότητες κ.ο ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθούν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το διαχειριστή, εκτίμηση της ποσότητας των υλικών που θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση – αξιοποίηση και εκτίμηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονομική ταφή,

β) συνάπτει Σύμβαση Για την Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ με τη ΔΑΝΑΕΚΚ και

γ) καταβάλει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή στην ΥΔΟΜ.Τα παραπάνω έγγραφα α, β και γ μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα έκδοσης αδειών του ΤΕΕ προκειμένου να εκδοθεί η άδεια δόμησης.

Με την απόθεση του συνολικού όγκου των ΑΕΚΚ που δηλώνονται στο ΣΔΑ για Εναλλακτική Διαχείριση, η ΔΑΝΑΕΚΚ προσκομίζει κατόπιν αιτήματος του Κυρίου Του Έργου την Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ, η οποία χρησιμεύει για την τελική θεώρηση άδειας στην ΥΔΟΜ.

2. Σχετικά με τα δημόσια έργα, με την πρόσκληση του Αναδόχου για υπογραφή τη σύβασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος συνάπτει Σύμβαση για την Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ και υποβάλλει στη ΔΑΝΑΕΚΚ το ΣΔΑ που έχει συντάξει σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω.

Έπειτα με την ολοκλήρωση της απόθεσης του συνολικού όγκου των ΑΕΚΚ που δηλώνονται στο ΣΔΑ για Εναλλακτική Διαχείριση, η ΔΑΝΑΕΚΚ προσκομίζει κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου την Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ, την οποία προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να λάβει τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.

Μενού