Διαχειριστές

Ως Διαχειριστές χαρακτηρίζονται οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου, εφόσον αυτό δεν έχει ανατεθεί σε ανάδοχο.

Συνεργαζόμενες Μονάδες

Οι συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας διαθέτουν άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υποδοχή, επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση αδρανών υλικών και ΑΕΚΚ.

Η μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι συνεργαζόμενες μονάδες είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αντιρρύπανσης.

Δείτε τις συνεργαζόμενες μονάδες

Συλλέκτες και Μεταφορείς

Κάθε αδειοδοτημένος συλλέκτης-μεταφορέας οφείλει να κρατά στο όχημα με το οποίο εκτελεί τη μεταφορά αντίγραφο της Άδειας, ώστε να την επιδείξει σε περίπτωση ελέγχου (π.χ. από την Αστυνομία), όπως επίσης και κατά την είσοδο του στο χώρο απόθεσης – ανακύκλωσης. Η Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς δεν αφορά συγκεκριμένο όχημα, ενώ μπορεί να μεταφέρεται από φορτηγό σε φορτηγό ανάλογα με το μέσο με το οποίο εκτελείται η μεταφορά τη δεδομένη χρονική στιγμή (οι Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς αδειοδοτούν τη δραστηριότητα και όχι τα μέσα συλλογής και τα οχήματα μεταφοράς).

 Οι συλλέκτες-μεταφορείς έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των μέσων συλλογής (π.χ. παράδοση κάδων/containers στους παραγωγούς) και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την μεταφορά των αποβλήτων (π.χ. ανοικτό, κλειστό, στεγανό, απορριμματοφόρο κλπ) καθώς και την ασφαλή παράδοσή τους σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους.

 Ακόμη, στην περίπτωση που επιχειρήσεις προβαίνουν στη συλλογή και μεταφορά  αποβλήτων τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. κατασκευαστικά απόβλητα και λοιπές κατηγορίες αποβλήτων) απαιτείται να έχουν σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

 Επιπλέον, οι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου θα καταγράφουν τις κινήσεις αποβλήτων που κάνουν καθώς και πως τα διαχειρίστηκαν (από πού τα πήραν, που τα πήγαν κλπ). Η διαδικασία αυτή υλοποιείται με την έκδοση της Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς από τον αρμόδιο σύμβουλο.

Δείτε τους συλλέκτες και μεταφορείς που συνεργαζόμαστε

Μενού