• Νόμος 4819/2021

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

 

  • Νόμος 1650/1986

Για την προστασία του περιβάλλοντος

 

  • ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τωναποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές κλπ.

 

 

Μενού