κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Χρηματική εισφορά ανά κωδικό ΕΚΑ.

χρηματική Εισφορά ανά κωδικό ΕΚΑ

EKAΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΚΑ (€/t) χωρίς ΦΠΑ
17 05 04Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 033,88
17 03 02Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 018,93
17 01 01Σκυρόδεμα13,27
17 01 07Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 0619,80
17 08 02Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σηεμίο 17 08 0121,94
17 09 04Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03.24,29
17 05 06Μπάζα εκσκαφών άλλα απο τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 (απόβλητα βυθοκορήσεων)13,27
17 02 01 / 17 04 07 κ.λπ.Καθαρές ροές ανακυκλώσιμων4,95