Για δημουργία σύμβασης εναλλακτικής διαχειρισης ΑΕΚΚ που αφορά ιδιωτικό έργο παρακαλώ στείλτε στο [email protected] τα ακόλουθα:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ, Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ Ή A/A ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ)
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΟΝΟΜΑ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΦΜ & ΔΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, MAIL)
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ , MAIL)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ, Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ Ή A/A ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ)
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΟΝΟΜΑ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΦΜ & ΔΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, MAIL)
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ , MAIL)

Για περίσσοτερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 22410 60007

Μενού